Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Jak vznikaly obecní symboly


Dne 1. března 2010 na svém 37. zasedání  rozhodlo zastupitelstvo obce na podnět starosty a místostarosty obce o zhotovení dosud chybějících obecních symbolů. Současně pověřilo místostarostu obce provedením výběrového řízení na zpracovatele návrhů obecních symbolů.

 Dne 12. dubna 2010  na svém 38. zasedání schválilo zastupitelstvo obce  ing. Arnošta Drozda dodavatelem návrhu obecního znaku a  vlajky ( vybíralo se ze čtyř nabídek ) za cenu 15 000,-Kč vč. DPH  a  pověřilo starostu obce podpisem Smlouvy o dílo. Současně byl místostarosta obce zastupiteli pověřen:

 • zaslat dodavateli návrhů představu zastupitelstva o podobě budoucích   obecních symbolů
 • zveřejnit návrhy po jejich obdržení na Úřední desce obce Holohlavy a oficiální internetových stránkách obce
 • zahájit veřejné hlasování, na základě kterého zastupitelé rozhodnou  o vítězném návrhu

Dne 22. července 2010bylo po obdržení návrhů  zahájeno 1. kolo hlasování o vítězném návrhu znaku a vlajky obce Holohlavy

 

Hlasovat o vítězném návrhu byli oprávněni občané Holohlav bez rozdílu věku ( i osoby mladší 18 let ) a  osoby se vztahem k obci Holohlavy ( rodáci apod. ).

Hlasující měli na výběr dvě možnosti hlasování:

Elektronickou formu: po stáhnutí souboru s hlasovacím lístkem z oficiálních internetových stránek obce Holohlavy a následném vyplnění odeslali lístek na uvedenou e-mailovou adresu

Fyzickou formou: hlasující si vyzvedli hlasovací lístek na Obecním úřadě Holohlavy, vyplnili a odevzdali

 
Dne 5. září 2010 bylo ukončeno 1. kolo hlasování o vítězném návrhu znaku a vlajky obce Holohlavy. Hlasování se účastnilo pouze 21 osob.
 

Dne 6. září 2010zastupitelé na svém zasedání po projednání, na základě hlasování a převážně ústních připomínek obyvatel vybrali z předložených návrhů znaku a praporu obce Holohlavy dva návrhy, které doporučilo k dopracování jejich autorem:

 • návrh C s grafickým přepracováním hlavy mnicha
 • návrh E, kde hlava krkavce by měla být nahrazena zkříženým klasem a brkem
Současně zastupitelé pověřili místostarostu obce:
 • zveřejněním upravených návrhů na oficiálních internetových stránkách obce a Úřední desce
 • zajistit maximální informovanost občanů o veřejném hlasování o vítězném návrhu formou letáčků zaslaných do každé holohlavské domácnosti
 • zahájit 2. kolo veřejného  hlasování o vítězném návrhu, kdy občané budou vybírat pouze z přepracovaných návrhů
 
Dne 21. září bylo zahájeno 2. kolo hlasování o vítězném návrhu znaku a vlajky obce Holohlavy, které bylo ukončeno 4. října 2010 v 19.00 hodin. Způsob hlasování zůstal stejný jako v 1. kole.
 
 Dne 4.října 2010  na základě veřejného hlasování schválili zastupitelé na posledním zasedání zastupitelstva obce ve volebním období 2006 – 2010 vítězný návrh  obecního znaku a praporu. Vítězným návrhem se stal návrh C z druhého kola hlasování, který získal  41 hlasů z 104 možných.
 
Dne 12. října 2010 byla obcí Holohlavy zaslána žádost o schválení návrhu znaku a praporu  Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.
 

Dne 2. listopadu2010 zaslal předseda podvýboru  pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky pan Mgr. Zdeněk Bezděčný, Ph.D.  obci Holohlavy dopis s tímto potěšujícím  textem:

„Vážený pane starosto,
podvýbor pro heraldiku a vexilologii  se dne 20. října zabýval vaší žádostí  o udělení znaku a vlajky a doporučil, aby Vám byly symboly v navrhované podobě uděleny. O této skutečnosti Vám bude doručeno rozhodnutí předsedkyně Poslanecké sněmovny“.
 

Dne 6. prosince převzal starosta obce pan Miloš Malínský z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu  České republiky paní Miroslavy Němcové dekret opravňující obec Holohlavy užívat znak a vlajku. Na slavnostní akt, který se konal v prostorách budovy Poslanecké sněmovny,  doprovázela pana starostu členka zastupitelstva paní Zdeňka Jarinová

Zobrazit:
  
 

Na tomto místě mi nezbývá než poděkovat  ing. Drozdovi, autorovi  návrhů, nejen za jeho více než profesionální přístup po celou dobu tvorby a bezmeznou ochotu projevenou při přepracování  návrhů, ale také za lidský přístup a zájem. Současně velmi děkuji všem, kteří hlasovali, prezentovali veřejně své připomínky  a tak spolurozhodovali v  nelehkém úkolu, jakým výběr znaku a praporu zajisté je. Dovolte mi vyjádřit všem, kteří takto spolupracovali,  můj obdiv za to, že vystoupili z pohodlí anonymního davu kritiků „všeho“ a stali se tak aktivními spolutvůrci  symbolů naší obce. Symbolů ,  které probudí, alespoň v to doufám, v přítomných i příštích generacích holohlavských občanů pocit obecní hrdosti  a zdravého patriotismu.

     Mgr. Josef Hájek - místostarosta obce Holohlavy